banner

DOWNLOAD:


Visual Foxpro OLEDB Provider
Tiện ích cung cấp khả năng kết nối và truy xuất cơ sở dữ liệu Visual Foxpro, dùng để xuất file dữ liệu DBF gửi cho phòng QLXNC - CA Thành phố (PA18).
Dung lượng: 1.23 MB
Loại file: MSI

Nghiệp vụ khách sạn
Cung cấp các nghiệp vụ cơ bản và kiến thức liên quan đến khách sạn.
Dung lượng: 555 KB
Loại file: PDF